En iyi aksiyon filmleri se?ildi

En iyi aksiyon filmleri se?ildi 21 Eylül 2016

Aksiyona doymayanlar i?in gelmi? ge?mi? en iyi aksiyon filmleri.

Hat?rlarsan?z ge?ti?imiz g?n, ?En ?yi Korku Filmleri Se?ildi? ba?l?kl? bir yaz? yay?nlam??t?k. Okurlar?n?n be?enisine g?re korku filmlerini listeleyen dergi bir de aksiyon filmleri anketi de d?zenledi. Laf? fazla uzatmadan aksiyon ba??ml?lar? i?in o anketin ilk be?lisini sizin be?eninize sunal?m.


5- Matrix (1999)
O zamanki isimleri ile Larry ve Andy Wachowski karde?leri (Daha sonra cinsiyet de?i?tirerek Lana ve Lilly isimlerini ald?lar) d?nya arenas?na ta??yan Matrix, her ?eyiyle sinemada ba?layacak yeni bir ?a??n ?nc?s? oldu. Felsefi i?eri?ini bilimkurgu ile birle?tirip bu denli gi?e ba?ar?s? elde eden bir film kolay kolay ortaya ??km?yor. Bunun yan?nda Matrix, olu?turdu?u kurgusuyla bir?ok kuramc?y?, ger?eklik ve sim?le evrenler ?zerine d???nmeye itmi?tir. Teorik boyutlarda bu geli?meler ya?an?rken bir i?in teknik k?sm? var. ?? be? ?vurdu k?rd?? efekti ile onlarca eser veren end?strinin silkinip, kendine gelmesini sa?lam??t?r. ??nk? filmin post-prod?ksiyon evresinde ?al??an ses m?hendisleri her bir vuru? i?in ayr? ayr? sesler kaydedip onlar? birle?tirmeye ?al??m??lard?r. Devasa kurgu ve ses odalar? da Matrix i?in neredeyse az gelmi?tir. Peki bunca ses d?zenlemesi yap?l?rken g?r?nt?n?n eski haliyle kalmas? m?mk?n olabilir mi? Zaten sineman?n as?l elementi g?r?nt? oldu?u i?in sesi, de?i?en muazzam g?r?nt?ye adapte etmeye ?al??t?lar. Sonu? olarak da Neo?nun, Morpheus?un kendine sundu?u ?mavi hap ? k?rm?z? hap? se?imini yap?p ?d?nyay? kurtarma maceras?n?? hem m?thi? bir heyecanla hem de b?y?k yeniliklerle izlemi? olduk. Ancak seriye d?nen Matrix?in daha sonra gelen b?l?mleri orijinali kadar etki uyand?rmad?.4- Predator (1987)
Conan?dan Terminat?r?e sineman?n, 80?lerdeki ?dev? fig?r?n? canland?ran Arnold Schwarzenegger?in bir ba?ka pop?ler filmi de T?rk?e?ye ?Av? olarak ?evrilen Predator?dur. Derginin okurlar?nca da 4. s?raya yerle?tirilen Predator, Schwarzenegger?in en aksiyon dolu filmi olarak kabul edilmektedir. Baz? aksiyon severler bu fikre kar?? ??k?p Terminat?r??n daha iyi bir aksiyon yap?m? oldu?unu iddia ediyorlarsa onlar?n i?ini ferahlatacak bir haber verelim. Listenin biraz gerisinde yani 9.s?rada da Terminator 2: Judgement Day filmi yer almakta. Arnold Schwarzenegger?in canland?rd??? Binba?? Dutch ?nderli?inde CIA i?in ?al??an ekip, G?ney Amerika?daki g?revini tamamlay?p d?n?? yolu i?in haz?rl?klar yapmaktad?r. Ancak yolculu?un as?l zorlu k?sm? ?imdi ba?layacakt?r. ??nk? sineman?n o zamana kadar g?rd??? en ?pis ve ?rk?t?c?? yarat?klar?ndan biri olan Predator, onlar?n pe?indedir.


3- The Bourne Identity (2002)
The Bourne Identity, aksiyon dolu Bourne serisinin ilk ve bir?ok seyirciye g?re en sevilen filmidir. T?rkiye?de bilinen ad?yla Ge?mi?i Olmayan Adam, tam da T?rk?e isminin hakk?n? vererek kim oldu?unu bulmaya ?al??an bir ajan?n hikayesidir. Bir g?rev ?zerindeyken vurulan ve bir bal?k?? teknesi taraf?ndan kurtulan adam, ge?mi?ine dair hi?bir ?ey hat?rlayamamaktad?r. Bu ajan?n kim oldu?unu bulmak i?in ??kt??? macerada ya?ad??? bir dolu gizem ve aksiyon seyirciyi ciddi bir bi?imde filme kilitlemektedir. Gerek d?v?? sahnelerinin ger?ekli?i gerekse de uzay?p giden hikayenin gizemli ?ekicili?i seyirci s?rekli film evreni i?inde tutmaktad?r. Ad? Jason Bourne, John Micheal Kane, Paul Kay ya da her neyse olan bu adam acaba kendisine oynanan nas?l bir oyun i?erisindedir. Serinin 4. filmi Bourne serisi ile ?zde?le?en Matt Damon?s?z vizyona ??km??t?. Ancak yap?mc?lar istenilen verimi alamam?? olacak ki bu sene vizyona ??kan 5. filmde Matt Damon yine seyircilerin kar??s?ndayd?.


2- Alien (1979)
Muhtemelen listenin aksiyon dozu en az film, Ridley Scott?un ikinci uzun metraj yap?m? olan ?Alien?dir. Daha sonra James Cameron, David Fincher ve Jean-Pierre Jeunet gibi ?nemli y?netmenlerin elinde seri haline d?n??t?r?lse de t?m Alien hayranlar? en ba?ar?l? yap?m?n Ridley Scott?un elinden ??kt??? konusunda hem fikirdirler. Kimilerine g?re yukar?da ?pis ve ?rk?t?c?? olarak tasvir etti?imiz Predator?dan daha pis ve daha ?rk?t?c? olan ?Yarat???m?z?, s?rekli olarak kar??la?t?r?lmaya maruz kalm??t?r. Hatta Alien ve Predator, yap?mc?lar?n sevdi?i ?ekilde ?iki kahraman? birle?tirme? hikayesine, hem video oyunlar? alan?nda hem de sinemada malzeme olmu?tur. Tekrardan Alien?e d?necek olursak bu filmde de canavar, g?revlerinde d?nmekte olan bir uzay gemisine ?dadan?r?. Ald?klar? sinyalin pe?inden giden m?rettebat garip bir yumurta ile kar?? kar??ya gelirler. Bu yumurtadan f?rlayan yarat?k ise ?imdilik 2012?de Prometheus ile sonlanan serinin hikayesini olu?turur. Ancak buradan Alien sevdal?lar?na bir m?jdeli haber ile ba?l???m?z? sonland?ral?m. Ridley Scott, Alien: Covenant isimli filmin ?ekimlerini bitirdi. Filmin T?rkiye i?in belirlenen vizyon tarihi ise 4 A?ustos 2017.


1- Mad Max 2: The Road Warrior (1981)
Her g?zel ?eyin sonu oldu?u gibi bu listenin de bir sonu var. Ge?ti?imiz sene vizyona ??k??? ile b?y?k bir s?kse yapan George Miller?in 4. Mad Max?i Mad Max: Fury Road?a hepimiz bay?lm??t?k. Ancak derginin okurlar? Mad Max serisindeki 2. filme daha ?ok ?bay?lm??? olacak ki listenin zirvesinde onun ad? yer al?yor. Bir yandan ?ok da haks?z say?lmad?klar?n? s?ylememiz gerekir. ??nk? Mad Max?in post-apokaliptik evreninin net bir bi?imde resmedildi?i film, serinin 2. filmidir. Serinin ilk yap?m? da ayn? evrende ge?iyor olsa da herkesin akl?ndaki ?Mad Max atmosferinin? sahibi bu filmdir. Ailesine olanlardan sonra kendini ???llere vuran? Max, kar??la?t??? k???k bir koloni ile iyi ili?kiler kurup onlar?n, ??l?n zorlu ?artlar?nda ya?amas?na yard?m eder. Filme dair ilgin? bir detay ise filmin T?rkiye?de vizyona giri?i ile alakal?. Mad Max 2, serinin ilk filminden ?nce T?rkiye?de vizyona girdi?i i?in filmin ismi T?rk?e?ye ?Sava???? olarak ?evrilmi?tir. Buna ek olarak Mad Max 2?nin ba??ndaki jenerikte olaylar?n arka plan?n?n anlat?lmas? T?rk seyircisinin filmi anlamas?na yard?mc? olmu?tur. George Miller istemsiz olarak T?rkler i?in ?al??m??.

AHMET TO?A?
  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha