En iyi korku filmleri se?ildi

En iyi korku filmleri se?ildi 21 Eylül 2016

D?nyan?n gelmi? ge?mi? en iyi korku filmleri bir derginin yapt??? anket ile belirlendi.

Yay?n hayat?na 1967?de ba?layan ve ilk y?llar?nda m?zik alan?ndaki i?erikleri ile ?n planda olan uluslar aras? ?apta sayg?n bir dergi, yak?n zamanda sinema alan?nda da bir anket d?zenledi. Zaten bir s?redir e?lence sekt?r? ve k?lt?r alan?nda yapt?klar? ile de g?z ?n?nde olan derginin okuyucular? ?Gelmi? Ge?mi? En ?yi Korku Filmlerini? se?tiler. Biz de sizin i?in bu anketteki ilk be? filmi ele alaca??z. Bakal?m sizin be?enileriniz ile derginin okuyucular?n?n be?enileri birbirini tutuyor mu?


5- The Texas Chainsaw Massacre (1974)
Bir?ok korku filmine esin kayna?? olan seri katil Ed Gain, bu filmde de filmin yarat?c?s? Tobe Hooper?in imdad?na yeti?mi?tir. Ed Gain?in hikayesi, Alfred Hitchcock?un Psycho?sundan Kuzular?n Sessizli?ine kadar bir?ok filme uyarlanm??t?r. Medyaya ?Ger?ek bir hikayeden uyarlanm??t?r.? afi?i ile tan?t?lan filmlerin ba?ar?l? oldu?unu bilen Hooper, bu filme de ayn? etiketi yap??t?rm??t?r. Her ne kadar 1950?lerden sonra cinayetler i?leyen bir adam?n ?yk?s?nden uyarlansa da Tobe Hooper?in Kim Henkel ile yazd?klar? senaryodaki ?Leatherface? (Deri Surat) karakteri tamamen kurmacad?r. Ancak g?n?m?z seyircisi bile hala b?yle bir katilin ve o katilin yeti?ti?i evin ger?ekte var oldu?una inanmaktad?rlar. Bilmeyenler i?in ger?ek oldu?u iddia edilen Leatherface?nin hikayesine de?inelim. Elektrikli testereli Teksasl? katil seneler boyu onlarca ki?iyi ?ld?rm?? ve yakalanamam??. Hatta ne hikmetse bu ki?iyi g?ren de olmam??, tabi g?renlerin ?lm?? oldu?u ger?e?ini hesaba katmazsak. Filmde de Learherface?nin hikayesi ger?ekten h?z?nl?d?r. Bu yar? deli karakter asl?nda bilin?li olarak de?il, k?t? ruhlu ailesinin y?z?nden bunca katliamlar? ger?ekle?tirmektedir. Kurbanlar? ise tahmin edece?iniz ?zere onlar? rahats?z eden yabanc?lard?r. Korku filmlerinin alt t?r? olan ?Slasher?in ya da kaba bir T?rk?e ?eviri ile ?Eli b??akl? manyak katil? fig?r?n?n atalar?ndan kabul edilen The Texas Chainsaw Massacre bir seriye d?n??mesinin yan? s?ra farkl? y?netmenler taraf?ndan farkl? zamanlarda da seyirci ile bulu?turulmu?tur.4- Hallowen (1978)
Cad?lar Bayram?, her sene 31 Ekim?de kutlan?lan ve H?ristiyanlar?n bayram? olarak kabul edilen ?zel bir g?nd?r. Bayram?n k?keni Britanya?daki Pagan halklar?nda rastlansa da g?n?m?zde art?k bir H?ristiyan yortusunu da a??p sek?ler bir kutlama bi?imini alm??t?r. John Carpenter?in filmi ise tam bu bayram s?ras?nda hen?z k???k bir ?ocukken annesini ?ld?ren Micheal Myers karakteri ile ba?lar. Myers, y?llar sonra bir yeti?kin olarak yarg?lanmaya g?t?r?l?rken g?revlilerin elinden ka?ar. Tabi hangi g?n ka?t???n? tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Bu ?ekilde ba?layan hikaye, yukar?da bahsi ge?en Slasher t?r?n?n bir klasi?idir. Her ne kadar filmin ??kt??? vakitte ele?tirmenler Hallowen?i, George Romero?nun zombilerinden, Alfred Hitchcock?un nevrotik karakterlerine uzanan bir korku yelpazesinin kolaj? olarak g?rseler de film zaman i?inde bir klasik halini alm??t?r. Zaten d?nya ?zerinde bunca ?yk? varken kim orijinal bir hikaye yaratabilir ki? Sadece elindeki malzemeleri daha ?nce birle?tirilmeyen ?ekilde ?kolajlarsa? ortaya ?zg?n bir fikir ??kabilir. Korku ustas? John Carpenter?in yapt??? da tam olarak buydu. Belki korku seyircisinin daha ?nce hi? g?rmedi?i ?eyleri onlara sunmayacakt?. Ancak onlar? daha ?nce deneyimlemedikleri bir birle?imin i?ine sokacakt?. B?ylece Hallowen korku sevdal?lar?n?n vazge?ilmezi olacakt?.


3- Psycho (1960)
Kiminizin, i?inden ?Hep mi eski filmler?? olacak dedi?ini duyar gibiyim. Ancak bir efsane yaratmak kolay de?il. Hele ki daha ?nce ortaya konulan b?yle ?kuvvetli rakipler? varsa yeni filmlerin i?i epey zor olacakt?r. Yine de b?yle d???nen okurlar?m?z?n i?ini ferahlatal?m, merak etmeyin Psycho?dan a?a??s?na inmeyece?iz. Alfred Hitchcock?un en ?rk?t?c? yap?mlar?ndan biri olan ?Sap?k? yukar?da bahsetti?imiz ?zere Ed Gain?in hayat?ndan ??kan bir kurmacadan sinemaya uyarlanm??t?r. Robert Bloch?un pek g?zde olmayan kitab?n?n? kaynak olarak alan Hitchcock, yazar?n hatta belki de Ed Gain?in bile tahmin edemeyece?i bir korku/gerilimi beyazperdeye yans?tm??t?r. Filmi izlemeyenlerin bile haf?zas?nda olan me?hur banyo sahnesinin bulundu?u film ayn? zamanda Hollywood?un hikaye anlat?m?na da ters d??en bir yap?dad?r. Yar?m saat boyunca ba?rol sand???m?z ki?inin aniden ?l?m? bile sadece o zamanki de?il g?n?m?z seyircisini bile ?rk?tt??? kesin.


2- The Shining (1980)
?Sineman?n dahi ?ocu?u? Stanley Kubrick?in en pop?ler filmlerinden biri olan The Shining, ?gelmi? ge?mi? en iyi korku filmi? anketindeki ?alt?n madalyay?? son anda ka??rm??a benziyor. Shining?den ?nce Kubricki tan?yanlar bu filmin, onun en iyi filmi olmad??? konusunda hem fikirlerdir san?yorum. Hatta bu konuda bana en ?ok destek ??kacak isimlerden biri, filmin uyarland??? roman?n sahibi Stephen King?tir. Da? ba??ndaki bir otelin bek?ili?ini yapmak i?in g?reve ba?layan Jack Torrence ve ailesinin ya?ad??? ?rk?t?c? olaylar? konu edinen film, roman yazar? taraf?ndan pek de be?enilmemi?tir. Hatta Kubrick?in, roman? katletti?ini d???nen King kendi Shining?ini kendi ba??na filme almak ister. ?st?me vazife de?il ancak herkesin ?haddini bilmesi? ?art. Y?netmen y?netmenli?ini, yazar yazarl???n? bilecek. ??nk? kendi hakim oldu?u alandan ??k?p ?deplasmana? giden bir sanat??, rezil olma ile kar?? kar??yad?r. Ne yaz?k ki Stephen King?e de b?yle olmu?tur. Derginin okurlar? taraf?ndan Kubrick?in Shining?inin 2.se?ilmesi de muhtemelen en ?ok King?e dokunacakt?r.


1- The Exorcist (1973)
Kariyerine televizyon belgesel y?neterek ba?layan William Friedkin, 1971?de yapt??? The French Connection ile beraber ?kariyer zirvesine? oturmu?ken kimse ondan bir korku filmi beklemiyordu. 5 Oscar?l?k bir filmden sonra b?ylesine ?izgi d??? bir harekette bulunmak ciddi cesaret i?idir. Ancak insanlar?n bilmedi?i ?ey, The Exorcist?in daha az Oscar alsa uzun bir s?re boyunca daha b?y?k etkiler uyand?raca??yd?. ??nk? ??eytan? hem korku filmi ?slubunda ciddi de?i?imler hem de ba?ka ?lkelerce defalarca sinemaya uyarlanacakt?. ?lkemizde de yapt??? ?izgi d??? i?ler ile tan?nan Metin Erksan, 1974?te The Exorcist?i ?eytan ad? ile yeniden ?ekecekti. Tabi hikayeyi yerelle?tirerek. Herkesin ?at pat bildi?i ???ine ?eytan ka?m?? k?z?n? hikayesini i?leyen film, 12 milyonluk b?t?esi ile d?nya ?ap?nda 400 milyon dolarl?k ola?an?st? bir gi?e ba?ar?s? elde etmi?tir. Sinemac?lar?n neden, ?eytan veya cin temal? filmlerine bu kadar ilgi g?sterdi?ini herhalde ?imdi daha iyi anl?yorsunuzdur.

AHMET TO?A?
  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha