Paul Walker'?n karakteri H?zl? ve ?fkeli'ye geri d?nebilir

Paul Walker'?n karakteri H?zl? ve ?fkeli'ye geri d?nebilir 21 Eylül 2016

H?zl? ve ?fkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'?n karakterine yer verebilir.

?n?m?zdeki y?l, H?zl? ve ?fkeli serisinin yeni filmi Fast 8 i?in sab?rs?zlanaca??m?z kesin. Ancak ?yle g?r?n?yor ki, 2001'de ba?layan ve s?rpriz bir ?ekilde bitmeyen H?zl? ve ?fkeli serisi devam edecek. 2019 ve 2021'e tarihlenen iki yeni H?zl? ve ?fkeli filmi duyruldu. H?zl? ve ?fkeli'nin son ??lemesi olacak olan Fast 8 ile birlikte planlanan iki yeni film, ?imdiden serinin hayranlar?nda b?y?k bir heyecan yaratt?. Vin Diesel, iki y?l arayala izleyece?imiz bu ?? filmle birlikte serinin sona erece?ini a??klad?. Peki bu filmlerde neler olaca?? belli mi? Paul Walker'?n canland?rd??? Brian O'Conner'?n seri sonuna yakla??rken geri d?nebilece?i konu?uluyor.


Asl?nda b?yle b?y?k film serileriyle ilgili bu iddialar ortaya ??kt???nda genellikle ya dedikodu ya da hayranlar?n filmleri k?p?rtmek i?in uydurdu?u ?eyler oldu?unu d???n?p bu iddialar ?zerinde pek durmamay? se?iyoruz. Ancak i?in ilgin? bir boyutu var ki, bu haberin kayna?? Paul Walker'?n karde?leri. Olduk?a ilgin? ?eyler oluyor. Caleb ve Cody Walker, serinin y?netmeni James Wan'a Paul Walker'?n trajik ?l?m?n?n ard?ndan filmi O'Conner karakteriyle bitirebilmesi i?in yard?m etmi?ti Furious 7'te. Walker karde?ler, Paul Walker'?n dubl?rl???n? ?stlenmi? ve y?zleri de Paul Walker'?n y?z?ne dikkat ?ekici g?rsel efektlerle benzetilmi?ti. ?imdi ise Walker karde?ler, Vin Diesel'in kendilerine yapt??? bir tekliften bahsetti. Asl?nda tekliften ziyade, bunun k?sa bir konu?ma oldu?unu da s?yleyebiliriz. Walker karde?ler, Entertainment Tonight'ta Game4Paul isimli bir ba??? projesinden bahsederken Caleb Walker ??yle demi?: "Vin ile yakla??k bir saat s?ren bir telefon konu?mas? yapt?m ve bunu ciddi anlamda konu?tuk. Bize Paul'un karakterini geri getirmek isteyip istemeyece?imizi sordu. Bu olduk?a nazik bir davran??, ??nk? hayranlar? biliyor ki Paul oralarda bir yerde." Walker karde?ler ayr?ca, Universal Pictures ve Vin Diesel'in aileye kar?? g?sterdi?i sayg?y? ve yard?mseverli?i takdir ettiklerini belirtti. D?r?st olmak gerekirse Paul Walker'?n canland?rd??? Brian O'Conner'n Furious 8'teki temsili olduk?a ??kt?. Ancak Vin Diesel'in bu karakteri ya?atmaya ?al??makla ilgili ?srar?n? hen?z a??klamakta zorlan?yoruz. E?er Furious 7'teki gibi doyurucu bir nitelikte olacaksa O'Conner elbette devam etmeli H?zl? ve ?fkeli serisinde. Ancak kabul etmemiz gerek ki, belki de O'Conner, ger?ekten Paul Walker'?n karakteridir ve onun canland?rmamas? karakterin ruhunu ?ld?rebilir. Bunu, e?er proje ger?ekle?irse g?rece?iz.
  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha