Vizyondaki Filmler!

Vizyondaki Filmler! 21 Ocak 2016

Bu hafta animasyondan biyografik drama 8 yeni film vizyona giriyor! Oscar adayl?klar?na damgas?n? vuran Dirili? ve s?mestr e?lencesi Karlar Kral? Norm, ayr?ca Gen?lik bu haftan?n dikkat ?ekenleri...

Dirili?

S?resiz Oscar adayl???ndan m?zdarip Leonardo DiCaprio?ve Hollywood'un g?zde isimlerinden?Tom Hardy'yi ba?rollerine yerle?tiren Dirili?'in y?netmen koltu?unda Oscar ?d?ll? y?netmen?Alejandro Gonz?lez I??rritu?oturuyor. Bu y?lki Oscar ?d?llerine 12 dalda birden aday olan yap?m?Michael Punke'?n kaleme ald??? The Revenant: A Novel Of Revenge kitab?ndan y?netmen ve Mark L. Smith?taraf?ndan?beyazperdeye uyarlan?yor.

19. y?zy?l Amerika s?n?r?nda ya?anan destans? hayatta kalma m?cadelesini konu alan Dirili?,?efsanevi k?rk avc?s? Hugh Glass??n hikayesini anlat?yor.?Bir av ertesinde bir boz ay? taraf?ndan ?l?mc?l bir bi?imde yaralanan Glass'?, yava?lamamak ad?na ekibi ?l?me terk eder. Fakat b?lgeyi herkesten iyi bilen avc? Glass hayata tutunur ve yava? da olsa yaralar? iyile?ir. Bu sefer s?ra intikam almaya gelmi?tir...

Beyazperde Ele?tirisi:?Murat Tolga ?en

Karlar Kral? Norm

Amerika-Hindistan ortak yap?m??Karlar Kral? Norm'un y?netmenli?ini?animasyon televizyon serisi?Sabrina: Secrets of a Teenage Witch'in y?netmeni?Trevor Wall??stleniyor. Orijinal seslendirme kadrosunda?Bill Nighy,?Rob Schneider,?Heather Graham,?Ken Jeong?ve?Loretta Devine'i bulunduran film?Jack Donaldson?ve?Derek Elliott?imzal? senaryodan beyazperdeye uyarlan?yor.

Kuzey Kutup B?lgesindeki evlerinden edilen, Norm isimli kutup ay?s? ve onun 3 yaban s??an? arkada??n?n maceras?n? i?leyen yap?mda kahramanlar?m?z New York?a getirilip ?irketin maskotlu?unu yapmaya ba?l?yor. Kaderle ba?lant?l? olarak Norm ve arkada?lar? yak?nda as?l evleri olan Kutbu tan?maya ba?l?yor!

Beyazperde Ele?tirisi: Su Bahad?r

Gen?lik

?? Oscar ?d?ll? oyuncu,?Michael Caine,?Harvey Keitel?ve?Rachel Weisz'i bir araya getiren Gen?lik?filminin y?netmen koltu?unda?Olmak ?stedi?im Yer?ve?Muhte?em G?zellik?ile sanat? ve mizah? bir araya getirmeyi ba?aran?Paolo Sorrentino?oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayr?ca?Paul Dano,?Jane Fonda,?Alex MacQueen,?Paloma Faith?ve?Ed Stoppard?isimleri de yer al?yor.?

Emekli olmu? besteci?Fred ve halihaz?rda projeler ?retmeye devam eden y?netmen Mick'in?Alplerde yapt??? tatile ve burada tan??t?klar? yeni insanlara odaklanan film, huzurlu s???naklar? olan otelin kendi i?inde bar?nd?rd??? koca d?nyay? seyircilerle payla??yor.??zellikle Mick, bu otelde tan?d??? yeni insanlar?, yeni filminin ?yk?s?ne ta??may? hedeflemektedir. Mick ?retirken, birileri de Fred'in yeniden m?zik kariyerine d?n?? yapmas? konusunda ?srar eder...

Beyazperde Ele?tirisi:?Ali Ulvi Uyan?k

??lg?n ?htiyar

Diktat?r,?Br?no?ve?Borat?yap?mlar?yla sineman?n komedi koluna ad?n? alt?n harflerle yazd?ran?Dan Mazer?imzal????lg?n ?htiyar'?n ba?rollerini?Oscar ?d?ll? oyuncu?Robert De Niro?ve?gen? k?zlar?n sevgilisi?Zac Efron?payla??yor.?Filmin senaryosunu ise?John Philips??stleniyor.?

E?lenceli aile komedisi,?evlilik arifesindeki Jason ve evlenece?i kad?ndan ho?lanmayan, ayn? zamanda eski bir asker olan dedesi Dick'in ?at??mas?n? anlat?rken aile ba?lar?n? muzip bir yakla??mla sorguluyor.?Jason evlilik haz?rl???ndayken eski asker olan dedesi taraf?ndan kand?r?l?p bahar tatili i?in Florida'ya gidince olanlar oluyor!?

Beyazperde Ele?tirisi:?Murat Arda?

Dedemin Fi?i

Ali Sunal'?n "??rencilerinin" el eme?i g?z nuru?Dedemin Fi?i?filminin y?netmenli?ini Meltem Bozoflu,?yap?m?n??BKM Film??stleniyor. Yap?m?n kadrosunda?son d?nemde en be?enilen y?zlerinden?Alper Kul'un yan? s?ra program?n sevilen ekibi?Ali Sunal,??zge Borak,?Erdem Yener,?Do?a Rutkay,?Onur Buldu,??rem Sak,?Onur Atilla,?U?ur Bilgin'in yan? s?ra?Meltem Y?lmazkaya,??zg?n Ayd?n,?Aziz Aslan,?Ay?eg?l Akdemir,?Burak Topalo?lu,??zlem Tokaslan,?Zeynep Kankonde,?K?van? Baran Arslan?ve?usta oyuncu?Ay?en Gruda?da yer al?yor.?

"Y?l?n en ?ekici ailesi!" olarak lanse edilen Malatyal? ?irci ailesinin kahkaha dolu miras ser?venini anlatan yap?mda miras kavgas? ile birbirine giren kalabal?k bir ailenin maceralar?n? g?rece?iz.

Beyazperde ele?tirisi: Banu Bozdemir

K?stebekgiller 2: G?lgenin T?ls?m?

T?rkiye?de ilk kez ger?ek ve animasyon karakterlerini bir araya getiren TV dizisindeki ba?ar?s?n? beyazperdeye ta??yarak, ?ocuklar?n yak?n takibine giren?K?stebekgiller 2: G?lgenin T?ls?m?'n?n y?netmen koltu?unda Kudret Sabanc??oturuyor. Filmin?ba?rollerinde yine??nci T?rkay,?Reyhan Asena Keskinci?ve?Ege Yazar?yer ald????devam filminin?kadrosuna bu filmde?Janset?de kat?l?yor.?

Vaktiyle, yapt????k?t?l?kler y?z?nden, a?aca d?n??en G?lge?yi, K?stebekgiller?den K?stan Amca, iyi bir insan olmas? s?z?ne kar??l?k kurtarm??t?r. Fakat G?lge s?z?n? tutmam?? ve ?al??makta oldu?u m?zayede salonundan, Krali?e Sora?n?n t?ls?ml? oldu?u s?ylenen elbisesini ?alm??t?r. Elbiseye dokunur dokunmaz da, i?inde olan k?t?l?kle birlikte, K?stan Amca?n?n ?nceden yapt??? a?a? t?ls?m? harekete ge?mi?tir. G?lge yeniden a?aca d?n??meye ba?lam??t?r. Onu ormanda de?erli ta?lara ve k?rklere d??k?n avc? ?ahane Postum bulur. ?ahane, Sora?n?n elbisesini g?r?r g?rmez ona hayran olur ve almak ister. Ancak, elbiseye ge?en K?stan Amca?n?n t?ls?m?, elbisenin sayesinde, ?ahane?yi de geyi?e d?n??t?rmeye ba?lar. G?lge bu durumdan kurtulmak i?in K?stan Amca?ya gitmeleri gerekti?ini s?yler. Ancak K?stan Amca, ?oktan K?stebekya?ya do?ru yola ??km??t?r.

Beyazperde Ele?tirisi:?Funda Sularoz

  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha